Vedtægter

 

 Vedtægter for:

§ 1. Foreningens: GALLERIPrinsessegade39 (Nyt navn: Galleri 39 )16/5. 2018

 

 § 2. Formål:

 1. At tilbyde et fælles udstillingslokale for kunstnere.
 2. At tilbyde kunder og kunstinteresserede en kunstoplevelse af høj kvalitet.
 3. At skabe interesse og opmærksomhed omkring kunst og kunstnere i lokalområdet.
 4. At medvirke til kvalitetsmæssigt at højne det samlede kunst- og kulturtilbud i lokalområdet.
 5. At deltage i relevante kunst og kulturfremmende arrangementer i lokalområdet.
 6. At der lejlighedsvis kan tilbydes udstillingsplads for inviterede, udefrakommende kunstnere.

§ 3. Medlemskab.

 1. Medlemskabet er forpligtende med hensyn til opfyldelse af foreningens formål.
 2. Foreningens bestyrelse forbeholder sig ret til at opsige et medlemskab, såfremt det vurderes, at et medlem ikke længere understøtter foreningens formål eller omdømme.
 3. Medlemskabet kræver, at alle, der ønsker medlemskab af foreningen, lader sine værker kvalitetscensurere forud for optagelse i foreningen.
 1. Frivillige hjælpere er fritaget for medlemskabets forpligtelser med undtagelse af punkt 2. §3). 

§ 3.1.1 Censur:

 1. Den optagelsescensurering som udøves, skal til enhver tid tilgodese at alle genrer er repræsenteret i galleriet. Censureringen i forbindelse med optagelse i foreningen, bliver vurderet af bestyrelsen, derefter til alle medlemmer, hvor flertallet bestemmer.
 2. Egen censurering: Såfremt et værk vurderes til ikke at kunne indgå i det samlede galleriudtryk, kan medlemmer anmode bestyrelsen om, at den pågældende genstand fjernes og evt. erstattes med en anden genstand af afpasset tilsnit.

§ 4. Kontingent:

 1. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen:

Foreningens interesser varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Støttemedlemmer har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsesposter på generalforsamlingen.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle forpligtelser.

Bestyrelsen konstituerer sig med følgende poster: Formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelser nedsætter et ophængningsudvalg.

Bestyrelsen skal sørge for, at der bliver skrevet beslutningsreferat.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutning træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6. Medlemskontakt:

Medlemmerne får deres informationer via Mail.

§ 7. Medlemsmøder:

Medlemsmøder afholdes efter behov.

§ 8. Den årlige generalforsamling:

Afholdes senest d. 1. maj. Indkaldelsen sker ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer mindst 14 dage før generalforsamlingen. Følgende punkter skal behandles:

Valg af dirigent.

1. Formandens beretning.

2. Regnskabsaflæggelse for det foregående år, afsluttet d. 31. december.

3. Rettidigt indkomne forslag.

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen.

 

Valg af (kun lige årstal):

A. 2 bestyrelsesmedlemmer

B. 2 bestyrelsessuppleanter

C. 1 revisor

D. 1 revisorsuppleant

 

Valg af (kun ulige årstal):

A. 3 bestyrelsesmedlemmer

B. 2 bestyrelsessuppleanter

C. 1 revisorsuppleant

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Forslag, der kræver kvalificeret majoritet, skal udsendes samtidig med generalforsamlingens indkaldelse og skal derfor være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Skulle dagsordenen ikke være blevet behandlet i sin helhed inden generalforsamlingen hæves, pålægges det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden for 1 måned. Indkaldelsen skal bilægges et referat, der er godkendt af dirigenten.

§ 9. Valgregler:

Stemmeberettigede er aktive medlemmer, som ikke er i restance til foreningen.

Alle aktive medlemmer, der er personlig myndige og ikke er i restance, er valgbare til bestyrelsen.

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer. Af disse er henholdsvis 2 og 3 på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Der vælges en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant, som vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Revisorer vælges for 2 år ad gangen – genvalg kan finde sted.

Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen – genvalg kan finde sted.

4 Valg af bestyrelsen og dens suppleanter foregår som følger:

Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre generalforsamlingen, bestyrelsen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt.

I tilfælde af, at 2 eller flere kandidater har lige mange stemmer, foretages der skriftligt omvalg mellem disse, og skulle der ved omvalget stadig være stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning. Er der ved omvalget kun 2 kandidater, skal stemmesedlerne indeholde ét og kun ét navn af de 2 kandidater.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter foregår efter samme retningslinjer.

§ 10. Revisorer og regnskabet:

Revisorerne gennemgår foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Foreningens regnskab er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse.

Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 1. april og skal af disse være revideret så betids, at dette kan forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskabet og status skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger og kan når som helst foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Medlemmernes indbetalinger foregår til foreningens konto. På kontoen kan kun hæves af kassereren sammen med formanden eller næstformanden. Der kan dog gives fuldmagt til kassereren.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1000 kr., med mindre driften kræver det.

§ 11: Den daglige drift:

Foreningen tegnes af formand eller næstformand.

Foreningen tegnes i kontraktlige forhold af formand eller næstformand samt 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes:

1. Hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

2. Hvis 25% af de aktive medlemmer skriftligt anmoder om det.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel og afholdes senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget begæring herom. I øvrigt gælder samme bestemmelser som for den årlige generalforsamling, bortset fra den faste dagsorden.

Hvis ikke mindst ¾ af de aktive medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

Afstemningsreglerne er de samme, som på den ordinære generalforsamling

§ 13. Ændring af vedtægter og foreningens opløsning:

Til ændring i vedtægterne og til foreningens opløsning kræves mindst 3/4 majoritet af de til generalforsamlingen fremmødte medlemmer. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler og ejendele enten en forening med beslægtede formål eller en velgørende institution, alt efter beslutning af den generalforsamling, der bestemmer opløsningen. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling onsdag den 25. april 2007.

Således ændret på ordinær generalforsamling onsdag den 23. april 2008.

Således ændret på ordinær generalforsamling 4. april 2016.

Således ændret på Ekstraordinært generalforsamling  22. februar. 2017.

Dirigenten og den nyvalgte bestyrelses underskrifter:                          

 

Formand

Preben Andersen              

        Dirigent. Preben  .

 

 

 

         

 

Andersen

 

 

 

          Næstformand

         John Ellemann       

 

 

 

Kasserer. 

Betty S. Nielsen

 

 

    

 

Bestyrelsesmedlem. Doris C. Jensen

Bestyrelsesmedlem.

Karina F. Andersen

       

 

   _______________________________________________________________________

Navneforandring i Galleri Prinsessegade 39 til Galleri 39.

Således ændret på Ekstraordinær generalforsamling 16. maj. 2018.

Formand.                 Preben Andersen

Næstformand.          Susanne Wiese

Kasserer.                   Betty Nielsen

Referent.                   Doris Christine.

Bestyrelsesmedlem.  Majbritt Henriksen